Портал за обществени обсъждания - Община Батак

Дискусионен форум II

 На 26 април 2013 г. от 14:00 – 17:30 часа в Залата на Общински съвет – Батак ще се проведе обществен дискусионен форум на тема: “Развитие на общинска политика за масов спорт в община Батак”. “Определяне на потребности в сферата на масовия спорт на деца и младежи в община Батак”.

Община Батак кани всички представители на заинтересованите страни в сферата на развитието на масов спорт за деца и младежи (7-29 год.) в общината да присъстват на форума с цел определяне на потребности в сферата на масовия спорт на деца и младежи в община Батак. Форумът се организира в рамките на проект „Укрепване капацитета на община Батак в процеса по разработване и актуализация на политики” Проект А 10-13-1/22.02.2012, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, бюджетна линия: BG051PO002/10/1.3-04

Дата: 
Петък, Април 26, 2013 - 14:00

Сфери на общинска политика